Legalne dokumenty


Polityka Prywatności Kandydatów Do Pracy


Posiadacz: Orbico Beauty Sp. z o.o.
Ogłoszenie: 25 maja 2018
Wejście w życie:  25 maja 2018

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Kandydatów do pracy (zwana dalej “Polityką Prywatności Kandydatów do pracy”) reguluje ochronę Twoich danych osobowych oraz Twojej prywatności jeżeli złożyłeś wniosek o stanowisko w naszej Spółce, niezależnie od tego, czy było ono przedmiotem ogłoszenia, czy nie (w dalszej części nazywany jesteś “Ty”). Polityka Prywatności Kandydatów do pracy została opublikowana przez Orbico Beauty Sp. z o.o., ul. Salsy 2 z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-823) (zwaną dalej “Spółką”, “My”). Działamy jako administrator Twoich danych osobowych.

1.2. Zakres naszych działań jest szeroki i dlatego posiadamy więcej polityk prywatności. Jesteś objęty niniejszą polityką jako kandydat do pracy, ale możesz także podlegać innym dokumentom (jeżeli wniosek o ubieganie się o stanowisko nie jest jedynym powodem naszej komunikacji).

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przekazałeś nam w Twoim wniosku o ubieganie się o stanowisko, a także Twoje dane osobowe zebrane przez nas w procesie rekrutacji, tj. następujące:
2.1.1. Twoje dane identyfikacyjne: imię nazwisko, adres i obywatelstwo;
2.1.2. Twoje dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail;
2.1.3. Informacje o Twoim wykształceniu i tytule;
2.1.4. Informacje o Twoim wieku oraz obecnym i poprzednim doświadczeniu zawodowym;
2.1.5. Informacje o wynikach testów (jeżeli są wykonywane w procesie rekrutacji) i naszych rozmowach kwalifikacyjnych (podsumowanie istotne dla stanowiska, dla którego rozważamy Twoją kandydaturę);
2.1.6. Inne dane, które mogą być istotne dla stanowiska, np. zaświadczenia i inne umiejętności.

3. Do jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

3.1. Twoje dane osobowe przetwarzamy do następujących celów:
3.1.1. Jeżeli aplikujesz na określone stanowisko pracy, przetwarzamy Twoje dane, aby ustalić, czy jesteś właściwym kandydatem. W takim przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes;
3.1.2. Jeżeli sądzimy, że możesz być właściwym kandydatem, Twoje dane przetwarzamy, abye złożyć Ci ofertę i zawrzeć odpowiednią umowę. W takim przypadku, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przetwarzanie niezbędne do zawarcia umowy;
3.1.3. Jeżeli złożyłeś wniosek o ubieganie się o stanowisko, ale nie złożyliśmy Ci oferty lub odrzuciłeś naszą propozycję, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów przyszłych stanowisk w naszej Spółce. W takim przypadku, zostaniesz oddzielnie zawiadomiony o tym przetwarzaniu i będziesz miał prawo sprzeciwu. Jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes;
3.1.4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe do innych celów, takich jak: stwierdzenie, czy proces rekrutacji był zarządzany uczciwie i transparentnie, albo czy przekazałeś nam prawdziwe informacje, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twój wniosek albo chronić nasze interesy w sądzie lub innym postępowaniu.

4. Jak chronimy dane osobowe?

4.1. Wszyscy nasi pracownicy mający dostęp do Twoich danych osobowych muszą stosować się  do wewnętrznej polityki i procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych, tak aby chronić je i zapewniać ich poufność. Ponadto, są oni również zobowiązani stosować wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające chronić Twoje dane osobowe.

4.2. Wprowadziliśmy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, przerobieniem, nadużyciem, ujawnieniem lub udostępnieniem, a także przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone z uwzględnieniem najnowocześniejszej technologii, kosztów ich wdrożenia, ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz ich charakterem, ze szczególną dbałością o dane wrażliwe.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

5.1. W Grupie Orbico
5.1.1. W ograniczonych i koniecznych przypadkach możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym spółkom Orbico do celów wskazanych w powyższym punkcie. Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie uprawnionym osobom, takim jak: menedżerowie HR lub administratorzy IT. Określeni dyrektorzy, kierownicy i pracownicy innych spółek Orbico mogą także mieć dostęp do pewnych danych osobowych wyłącznie w wymaganym zakresie i w uzasadnionych interesach firmy.

5.2. Poza Grupą
5.2.1. Możemy uznać za stosowne przekazywanie danych osobowych osobom trzecim spoza Grupy Orbico do celów wskazanych w powyższym punkcie albo jeżeli jest to wymagane przez prawo, w szczególności:
• usługodawcom, np.: dostawcom systemów IT, hostingu, usług w chmurze lub baz danych, konsultantom (w tym prawnikom, księgowym, konsultantom pracy) oraz osobom trzecim sprawdzającym potencjalnych pracowników przed zatrudnieniem lub przed zaangażowaniem – z których każdy podpisał umowę o ochronie Twoich danych osobowych i jest zobowiązany do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie do określonych celów zdefiniowanych przez Orbico;
• krajowym i/lub międzynarodowym organom regulacyjnym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom na podstawie obowiązujących przepisów lub zarządzeń albo na ich wniosek.

5.3. Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?
5.3.1. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do kraju trzeciego (leżącego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w innej jurysdykcji NIE uznawanej przez Komisję UE jako zapewniająca odpowiedni poziom ochrony), uprzednio wystąpimy do Ciebie z wyraźnym wnioskiem o zgodę na takie przekazanie albo podpiszemy umowę z określoną stroną gwarantującą taki sam poziom ochrony, tj. zawierającą i stosującą klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

6.1. Dane osobowe przetwarzane przez nas w oparciu o nasz uzasadniony interes są przechowywane przez cały czas jego istnienia oraz są usuwane w ciągu jednego roku od jego ustania.

6.2. Dane osobowe przetwarzane przez nas w oparciu o Twoją zgodę są przechowywane przez cały, jak długo mamy Twoją zgodę. W przypadku cofnięcia Twojej zgody niezwłocznie usuwamy Twoje dane osobowe. Jeżeli zgoda została udzielona na wskazany okres, po jego zakończeniu Twoje dane osobowe zostaną usunięte w racjonalnym terminie.

7. Twoje prawa

7.1. Twoje prawa (wskazane poniżej) możesz egzekwować wysyłając wniosek na adres: privacy.orbicobeautypl@orbico.com. Pamiętaj aby (1) wpisać w tytule wiadomości “Wniosek podmiotu danych”, w tekście (2) kim jesteś abyśmy mogli Cię zidentyfikować oraz (3) jakie prawo chcesz egzekwować. Po otrzymaniu wiadomości przyślemy Ci potwierdzenie otrzymania wniosku.

7.2. Korzystanie z Twoich praw jest bezpłatne. Jeżeli jednak wnioskujesz o udostępnienie lub przekazanie Twoich danych osobowych często (na przykład w okresie krótszym niż 6 miesięcy) albo nadmiernie (na przykład żądając wszystkich Twoich informacji osobowych na piśmie), mamy prawo poprosić Cię o pokrycie naszych kosztów przed wykonaniem tych czynności.

7.3. Dostęp do Twoich danych osobowych
Masz prawo żądać potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy.

7.4. Korekta nieprawidłowych danych osobowych
Masz prawo żądać skorygowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

7.5. Mobilność danych
Masz prawo przejąć i żądać przekazania Twoich danych osobowych (jeżeli przetwarzamy je w oparciu o Twoją zgodę albo w celu zawarcia umowy).

7.6. Sprzeciw co do przetwarzania lub obsługiwania Twoich danych osobowych
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także ogólnemu sposobowi obsługiwania Twoich danych osobowych.

7.7. Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo w dowolnym czasie cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych – ale tylko danych osobowych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę (a nie inną podstawę prawną). Cofnięcie nie rodzi skutków dla przetwarzania danych opartego o zgodę uzyskaną przed jej cofnięciem.

7.8. Prawo do skargi
W dowolnym czasie masz prawo skierować skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych.

8. Zmiany w polityce prywatności dla  Kandydatów do pracy

8.1. Informacja o Polityce Prywatności dla Kandydatów do pracy może podlegać zmianom (modyfikacjom, uzupełnieniom lub podobnym). Wszelkie przyszłe zmiany sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przewidziane w Polityce Prywatności dla Kandydatów do pracy będą podawane do Twojej wiadomości za pośrednictwem odpowiedniego kanału, w zależności od zwykłego sposobu komunikacji z Tobą. Sprawdzaj aktualną wersję dostępną na stronie: www.orbicobeauty.pl.

9. Kontakt

9.1. Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych albo uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, prosimy o kontakt pod następującym adresem:
E – mail: privacy.orbicobeautypl@orbico.com
Orbico Beauty Sp. z o.o.
Ul. Salsy 2
02 – 823 Warszawa